مطالعه تاثیر سطوح مختلف کنسانتره کود مرغ بر صفات رویشی و شاخص های فتوسنتزی زعفران (Crocus sativus L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر کنسانتره کود مرغی بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در سال زراعی 1394-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار آزمایشی شامل: 0، 5، 10 و 15 تن در هکتار کنسانتره کود مرغی بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تاثیر معنی دار تیمار کنسانتره کود مرغ بر عملکرد گل تر، وزن خشک کلاله، و وزن بنه ها به همراه فلس بود. بر اساس نتایج آزمایش بیشترین عملکرد گل تر و وزن خشک کلاله از تیمار 5 تن در هکتار کنسانتره کود مرغ و کمترین آن ها در تیمار شاهد مشاهده گردید. همچنین نتایج، نشان دهنده تاثیر معنی‏دار کنسانتره کود مرغ بر اجزا برگ (طول، وزن خشک و تعداد) و رنگیزه‏های آن بود، به طوری که بیشترین طول و وزن خشک برگ، کلروفیلa و b در تیمار 15 تن در هکتار کنسانتره کود مرغ به دست آمد. اما، تفاوت آماری بین سطوح 5، 10 و 15 تن در هکتار کنسانتره کود مرغ یافت نشد و کمترین آنها در تیمار شاهد مشاهده شدند. بنابراین، نتایج این آزمایش نشان می دهد که کنسانتره کود مرغ (5 تن در هکتار) تاثیر بسزایی بر رشد رویشی و زایشی زعفران در شرایط مزرعه دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117741 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!