تاثیر مصرف متعادل کود برویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو Lippia citriodora

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار به شرح: T1: بدون کوددهی (شاهد)، T2: کوددهی بر اساس عرف زارع (کوددهی سنتی)، T3: کوددهی بر اساس مصرف متعادل کود ، T4: کود زیستی، T5: تیمار دوم + کود زیستی وT6 : تیمار سوم + کود زیستی در دو برداشت در گلخانه دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت. بین تیمارها از لحاظ کلیه پارامترها در سطح پنج درصد اختلاف معنی دار وجود داشت. میانگین عملکرد برگ خشک و اسانس دو برداشت در تیمار شاهد به ترتیب (664 و 7.15 کیلوگرم در هکتار) و در تیمار مصرف متعادل کود + کود زیستی (1261 و 19.97 کیلوگرم در هکتار) کمترین و بیشترین مقدار به دست آمدند. تیمار مصرف متعادل کود+ کود زیستی نسبت به سایر تیمارها دارای بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی در هر دو برداشت بود. بیشترین غلظت پتاسیم، آهن، روی و منگنز برگ در تیمار مصرف متعادل کود + کود زیستی بدست آمد. مجموع ترکیبات اصلی ژرانیال و نرال تیمارهای شاهد و مصرف متعادل کود + کود زیستی به ترتیب بامقادیر 40.52 درصد و 52.27 درصد، کم ترین و بیشترین میزان بدست آمدند. با عنایت به نتایج مصرف متعادل کود همراه با کود زیستی در مزارع گیاهان دارویی توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117743 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!