اثر فسفات و فسفیت درpH های مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فسفر یک عنصر ضروری است که نقش های مهمی در متابولیسم های کربوهیدرات ها و سیستم انتقال انرژی ایفا می کند. فسفیت (-phi,PO33) یک شکل احیاء شده فسفات (-pi,PO43) می باشد. لذا به منظور بررسی اثر فسفات و و فسفیت درpH های مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با دو فاکتور شامل منبع فسفر (در سه سطح فسفیت، فسفات و نسبت مساوی فسفیت فسفات) و pH (در سه سطح 5.5، 7 و 5.8) و با چهار تکرار انجام شد. در پایان آزمایش، اثرات اصلی منبع فسفر و pH بر غلظت فسفر و پتاسیم برگ در سطح احتمال 1 درصد معنی داربود، درضمن اثر متقابل منبع فسفرpH× بر فسفر برگ در سطح احتمال 1 درصد و بر پتاسیم برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شدند. کمترین وزن تر هد(عملکرد) مربوط به تیمار فسفیت می باشد و در واقع چنین می توان نتیجه گرفت که فسفیت استفاده شده به عنوان منبع فسفر باعث تولید هدهای کوچک و نابالغ و حتی در بعضی از گیاهان مانع تولید هد شد و باعث ایجاد حالت سمیت و در نتیجه کاهش عملکرد را در پی داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117744 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!