اثر نیترات پتاسیم بر رشد و رنگیزه های فتوسنتزی ریحان آلوده به Colletotrichum gloeosporioides

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم (0، 4، 8 و 12 میلی مولار) بر رشد و وزن خشک اندام های گیاهی و کلروفیل و فنل کل در ریحان (Ocimum basilicum L.) آلوده به Colletotrichum gloeosporioides انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک های کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه اجرا گردید. در گیاهان آلوده به بیمارگر، خصوصیات رشدی، وزن خشک اندام های هوایی، رنگیزه های فتوسنتزی و فنل کل کاهش یافتند. کاربرد نیترات پتاسیم به ویژه غلظت 12 میلی مولار در شرایط تنش توانست با افزایش مقدار رنگیزه های فتوسنتزی و فنل کل در گیاه ریحان، منجر به کاهش بیماری و افزایش صفات سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی نسبت به گیاهان شاهد (غلظت صفر نیترات پتاسیم) شود. کاربرد محلول پاشی نیترات پتاسیم تاثیر معنی داری بر وزن خشک ریشه و تعداد برگ در مقایسه با گیاهان نداشت. کاربرد نیترات پتاسیم به طور معنی داری میزان نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز را افزایش می داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117745 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!