اثر برند ورزشکار بر همانندسازی و اثربخشی صحه گذاری ورزشکار مشهور

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش، تعیین اثر تصویر برند ورزشکار بر همانندسازی با ورزشکار و اثربخشی صحه گذاری ورزشکاران مشهور بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد و رازی کرمانشاه بود که 500 نفر به عنوان نمونه مطالعه شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های تصویر برند ورزشکار حاصل پژوهش آرایی، جی کو و کاپلانیدیو (2013) (0/89=α)، همانندسازی کوهن و پرس (2003) (0/89=α) و پرسشنامه صحه گذاری ورزشکاران مشهور با اقتباس از مقیاس ساخته شده توسط واندر والدت، دی بییر و دوپلسیز (2007) (0/76=α) بود که روایی سازه و روایی محتوایی آنها نیز تایید شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد، تصویر برند ورزشکار بر صحه گذاری و همانندسازی ضریب اثر معناداری داشت. همانندسازی به عنوان میانجی، تاثیر معناداری بین تصویر برند ورزشکار و صحه گذاری داشت. این نقش میانجی برای محصولات ورزشی نسبت به محصولات غیرورزشی تاثیر بیشتری داشت. این یافته، بر تناسب صحه گذار- مخاطب و همچنین صحه گذار- محصول تاکید دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118254 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.