تدوین الگوی ساختاری تاثیر کیفیت اطلاع رسانی بر انگیزه دانشجویان در مشارکت به فعالیت های ورزشی: نقش میانجی محدودیت ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش، تدوین الگوی ساختاری تاثیر کیفیت اطلاع رسانی بر انگیزه دانشجویان در مشارکت به فعالیت های ورزشی: نقش میانجی محدودیت ها در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بودند که در سال تحصیلی 1395-1394 در جشنواره ورزشی دانشگاه مشارکت داشتند (650=N). تعداد نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان برای پسران 196 نفر و برای دختران 148 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ایک سو (2010) بود. روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن 89 درصد به دست آمد. داده ها جهت مدل یابی به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس[1] نسخه 24 تحلیل شدند. نتایج پژوهش تاییدکننده روابط ساختاری مفروض بود؛ به طوری که کیفیت اطلاع رسانی به طور مستقیم (0/25) و هم به طور غیرمستقیم از طریق میانجی محدودیت (0/09-) بر انگیزه تاثیر داشت. متغیر محدودیت به طور مستقیم بر انگیزه های دانشجویان تاثیر معنادار و معکوس داشت (0/76-). بنابراین نتایج مدل ساختاری بیان کننده آن است که با افزایش اطلاع رسانی و کاهش محدودیت ها، انگیزه شرکت در مسابقات ورزشی در بین دانشجویان دختر و پسر بیشتر می شود.

 [1]. AMOS

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118269 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!