تاثیر باکتری های استافیلوکوکوس جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا بر روی رشد گندم

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

شوری یکی از گسترده ترین فرآیندهای تخریب خاک بوده که باعث محدود شدن افزایش تولید محصولات غذایی در جهت تقاضای بیشتر می باشد. تلقیح گیاهان با باکتری های محرک رشد گیاه متحمل به نمک با توان تولید ACC-دآمیناز و ایندول استیک اسید، اغلب اثرات منفی ناشی از غلظت بالای نمک را کاهش داده و موجب بهبود شاخص های رشد گیاه می شوند. از اینرو هدف از این پژوهش تعیین تاثیر باکتری های ریزوسفری و اندوفیتی متحمل به نمک جدا شده از خاک ریزوسفری و ریشه های گیاه سالیکورنیا بر شاخص های رشد گیاه گندم در غلظت های مختلف شوری بود.

مواد و روش ها

این آزمایش در شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل شامل: چهار سطح شوری: صفر، 44، 77 و 110 میلی مولار کلرید سدیم و چهار سطح باکتری: تیمارهای بدون باکتری (شاهد)، باکتری ریزوسفری، اندوفیتی و تیمار ترکیبی (ریزوسفری و اندوفیتی) در 3 تکرار طراحی و اجرا شد. پس از برداشت گیاه گندم، ویژگی های موفولوژیکی و فیزیولوژیکی آنها اندازه گیری شدند. تجزیه تحلیل داده ها با نرم افزار SAS صورت گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که عملکرد گیاه به طور معنی داری تحت تاثیر شوری قرار گرفت. افزایش غلظت کلرید سدیم از صفر به 44 میلی مولار بر همه ی شاخص های رشد تاثیر منفی نداشت و حتی در برخی موارد موجب بهبود آنها شد. اما با افزایش آن از 44 به 77 و 110 میلی مولار، شوری تاثیر منفی بر همه شاخص های رشد داشت و بیشترین تاثیر منفی در غلظت 110 میلی مولار بدست آمد. . در شرایط عدم تنش شوری حضور باکتری ها موجب افزایش عملکرد گیاه شد. در شرایط تنش شوری تلقیح جدایه های باکتری تاثیر معنی داری بر رشد گیاه داشت و موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی (68/26-49/9 درصد)، طول ریشه (47/27-94/3 درصد) ، وزن خشک ریشه (36/47-10درصد) ، نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی (69/20-41/19 درصد) و کاهش درصد نسبی آب برگ (71/11-2/1درصد)، سوپر اکسید دیسموتاز (8/15-63/7 درصد) و پرولین (33/33 - 5/12درصد) نسبت به شاهد شدند.

نتیجه گیری

به طور کلی تلقیح باکتری ها، در 7 مورد از 13 شاخص رشد مورد بررسی موجب بهبود آنها شد. دلیل عدم تاثیر در 6 مورد دیگر می تواند به نمک دوست بودن باکتری و نسبتا مقاوم بودن رقم مورد استفاده گندم نسبت داده شود. با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش جهت استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه متحمل به نمک جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا به عنوان کود زیستی جهت بهبود شاخص های رشد، کاهش اثرات تنش شوری و افزایش عملکرد گیاه گندم نیاز به مطالعات بیشتری (استفاده از سطوح شوری بالا و رقم های گندم متفاوت) در سطح گلخانه ای می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118338 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.