بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه (نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)

پیام:
چکیده:

انگیزش از مباحث مهم آموزش عالی و از عوامل موثر در افزایش کارایی است. در دانشجویان انگیزه پیشرفت، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ با این انگیزه، افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی را در کار خود دنبال می کنند. با توجه به ماهیت علم معماری و مداخلات کالبدی آن در محیط ساخته شده، عامل موقعیت یعنی محیط و محرک های بیرونی قرابت بیشتری با دامنه و اقدامات معماری دارد که از عوامل موثر بر انگیزش است. دانشجویان سرمایه عظیم انسانی و فکری در هر کشوری به شمار می آیند . مسکن دانشجویی به عنوان یک ویژگی مهم غیر علمی در زندگی دانشگاه، به شدت نادیده گرفته شده است. با توجه به مدت زمان قابل ملاحظه ای که دانشجویان در داخل پردیس دانشگاه به ویژه ساختمان خوابگاه سپری می کنند، ضرورت دارد واحدهای خوابگاهی رضایتمندی دانشجویان را نسبت به این فضاها فراهم کنند. رضایتمندی از سکونت در خوابگاه های دانشگاهی یکی از جنبه های مهم پایداری در آموزش عالی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای معماری محیطی مرتبط با رضایت از سکونت در خوابگاه دانشجویی در پیش بینی انگیزش پیشرفت دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 98-1397 بود. روش پژوهش توصیفی_ همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل داده اند. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 268 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند و به پرسش نامه های انگیزش پیشرفت هرمنس(1977) و پرسش نامه محقق ساخته رضایت مندی از محیط خوابگاه پاسخ داده اند. یافته ها نشان داد رضایت مندی از عوامل محیطی که شامل فاکتورهای کالبدی، اجتماعی و مدیریتی خوابگاه است، ارتباط معنی داری با انگیزه پیشرفت دانشجویان دارد. از بین مولفه های کالبدی، ویژگی های کالبدی ساختمان(19/0r= و 001/0 (P<، تسهیلات و خدمات کالبدی (12/0r= و 020/0 P<) و از بین عوامل اجتماعی، شخصی سازی و حریم خصوصی (23/0r= و 001/0 P<)، امنیت اجتماعی (10/0r= و 04/0 P=)، تعلق مکانی و دلبستگی، (15/0r= و 001/0 P<) و عوامل مدیریتی (22/0r= و 001/0 P<) رابطه مثبت و معنی داری با انگیزه پیشرفت داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد متغیرهای پیش بین روی هم رفته 41 درصد از واریانس انگیزه پیشرفت دانشجویان را تشکیل داده اند. با توجه به ماهیت معماری و مداخلات کالبدی آن در محیط ساخته شده می توان رضایت از فضاهای خوابگاهی را بهبود بخشید چرا که توجه به عوامل محیطی می تواند انگیزه پیشرفت را در دانشجوان ارتقاء دهد .

* فرمول  ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118602 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.