بررسی و تحلیل عناصر انسجام پیوندی و روابط معنایی در داستان داش آکل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
انسجام به گفته هالیدی، مفهومی معنایی با عناصرگوناگون است؛ مفهومی معنایی که به روابط موجود در متن اشاره می کند و عملکرد آن، سبب ارتباط یک بخش از متن با دیگر بخش های آن می شود. از میان انواع عناصر انسجام، نوع پیوندی آن در این پژوهش، بررسی شده و با روش توصیفی و آماری، بسامد و کارکرد عناصر انسجام پیوندی در داستان کوتاه داش آکل تحلیل شده است؛ تا نوعی ازتصویر و سبک شناسی را در ارتباط با کارکرد عناصر مذکور در این داستان به مخاطب نشان دهد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان دهنده آن است که عناصرانسجام پیوندی، نقش مهمی در یکپارچه ساختن متن، ایفا کرده و نویسنده برای برقراری ارتباط میان حوادث داستان، به درستی از آن ها سود برده است. در مقایسه کلی میان همه عناصر انسجام پیوندی، «عامل ربط افزایشی»با 76 نمونه، بیشترین فراوانی را دارد و سپس «ربط زمانی» با 59، «ربط تباینی» با 32 و «ربط سببی» با 11 نمونه در مراتب بعدی قرارمی گیرند. در میان انواع عناصر ربط افزایشی نیز «افزایشی توضیحی» با 65 مورد بیشترین و«افزایشی مقایسه ای» با دو مورد، کم ترین بسامد را دارند. درمیان عوامل ربط زمانی هم «ربط ترتیبی»که به بیان سلسله حوادث داستان می پردازد و جزو اجزای جدایی ناپذیر داستان محسوب می شود، با41 نمونه، بیشترین فراوانی و«ربط انجامی» با دو نمونه، کم ترین را به خود اختصاص داده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118739 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!