ارائه الگوی مدیریت تحول آفرین تکاملی و روش شناسی طرح ریزی راهبردی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت راهبردی، یک فرآیند سه مرحله ای، شامل طرح ریزی راهبردی، اجرای راهبردی و ارزیابی راهبردی است. خروجی مرحله اول آن طرحریزی راهبردی است و این فرایند به صورت مستمر ادامه دارد زیرا مفروضاتی که پایه و اساس طرح ریزی قرار می گیرند، ثابت نبوده و همواره در حال تغییر می باشند. از بین این سه مرحله، نحوه طرح ریزی راهبردی همواره با چالش هایی روبرو بوده و هست و در این رابطه نیز تاکنون شیوه ای مناسب، قابل انتقال و بدون ابهام جهت بهره برداری به اندیشمندان حوزه علوم راهبردی دفاعی و امنیتی معرفی نشده است؛ این تحقیق الگوی مدیریت تحول آفرین تکاملی و روش شناسی تدوین راهبرد متناسب با آن را طوری ارایه نموده است که ذی نفعان حوزه علوم راهبردی دفاعی و امنیتی نیز به خوبی می توانند از آن بهره برداری نمایند. مثال های آورده شده در این تحقیق به دلیل داشتن مستندات، در حوزه کسب و کار هستند ولی ترجمان آن را می توان در سایر حوزه ها پیدا نمود. تحقیق پیش رو بر مبنای هدف توسعه ای و کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع بررسی موردی است. نگارندگان این تحقیق، الگوی مدیریت راهبردی خود را تحت عنوان «مدیریت تحول آفرین تکاملی» [1] و فرآیند طرح ریزی راهبردی را تحت عنوان «چارچوب تحلیلی 829 (8 گام  و 29 فعالیت)» ارایه نموده اند. در این تحقیق ابزارهای انجام هر فعالیت نیز معرفی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
149 تا 196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118790 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!