شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی موثر بر آمایش سرزمینی از منظر امنیت ملی (مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهم ترین عامل دوام زندگی اجتماعی است. آمایش سرزمینی به تنظیم رابطه میان انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری منطقی از تمانی امکانات، علم و تجربه در طول زمان برای نیل به اهداف و راهبردی های ملی می پردازد. جنوب شرق جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جایگاه نظامی می تواند در اتخاذ استراتژی های امنیت ملی و منطقه ای نقش ویژه ای ایفا نماید و آن را از توان و قابلیت تحرک میان اقیانوسی در فعالیت های نظامی، تجاری، علمی و اقتصادی برخوردار نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی موثر بر آمایش سرزمینی منطقه جنوب شرق ایران از منظر امنیت ملی است. جامعه آماری شامل مسیولین و مقامات لشکری و کشوری متولی آمایش و امنیت به تعداد 250 نفر می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شدند. نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری در رتبه بندی حاصل از آزمون فریدمن نشانگر تاثیر عوامل زیر به عنوان عوامل راهبردی موثر بر امنیت منطقه جنوب شرق ایران است: مدیریت سرزمین با میانگین رتبه 4، فعالیت های اقتصادی (سطح رفاه عمومی) با میانگین رتبه 2.73، انسان (جمعیت) با میانگین رتبه 2.27 و فضا با میانگین رتبه 1.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118821 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!