اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبزشدگی و بنیه بذر پونه سای کرک ستاره ای (.Nepeta asterotricha)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جوانه زنی اولین و حساس ترین مرحله رشد و نمو گیاه می باشد زیرا مراحل اولیه رویش گیاه، شامل جوانه زنی، رشد و استقرار گیاهچه ها در تکامل گیاهان نقش مهمی را بر عهده دارند؛ به منظور بررسی اثرات نوع خاک و عمق کاشت بر خصوصیات سبزشدگی بذر گیاه دارویی پونه سای کرک ستاره ای، آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه یزد به اجرا در آمد؛ بذر گیاه در سه نوع بافت سبک، متوسط و سنگین با سه عمق (0.5، 1، 1.5 سانتی متری) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بافت نسبتا سبک خاک در زمان لازم برای رسیدن درصد سبز شدگی به 90 درصد حداکثر خود در سطح (p≤ 0.05) معنی دار بود و در بقیه صفات در سطح (p≤ 0.01) اثر معنی داری دارد. در رابطه با عمق کاشت نیز درصد سبزشدگی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، و زمان لازم برای رسیدن سبزشدن بذر به 50 درصد حداکثر خود اختلاف معنی داری در سطح (p≤ 0.01) مشاهده شد؛ در بین سه بافت خاک مورد بررسی بیشترین درصد سبزشدگی (67.8%) مربوط به بافت شنی و کمترین درصد (32.2%) مربوط به بافت رسی سیلتی بوده است. همچنین بررسی ویژگی های مختلف سبزشدگی در بین سه عمق مورد بررسی نیز نشان داد که در عمق 0.5 سانتیمتری صفات سبز شدگی از بهترین نتایج برخوردار است؛ اما در عمق کاشت 1.5 سانتیمتری صفات مورد بررسی از اختلاف معنی داری برخوردار شدند. بیشترین درصد سبزشدگی مربوط به بافت شنی و در عمق 0.5 سانتیمتری(97%) بود و کمترین میزان سبزشدگی نیز مربوط به عمق 1.5 سانتیمتری و در بافت رسی سیلتی با 23% سبزشدگی بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119301 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!