بررسی تجربی و آشکارسازی انتقال حرارت جریان جوشش در لوله عمودی حاوی ماده متخلخل فلزی

پیام:
چکیده:

در مطالعه حاضر به بررسی تجربی انتقال حرارت جوشش در یک لوله عمودی مسی با قطر داخلی 16 میلی متر تحت شرایط شار حرارتی ثابت و در فشار اتمسفریک با سیال کاری آب پرداخته شده است. برای اعتبار سنجی نتایج و کسب اطمینان از صحت عملکرد سنسور ها و بستر آزمایشگاهی ابتدا در حالت تک فاز چندین آزمایش انجام و نتایج آن با روابط موجود برای انتقال حرارت تک فاز مقایسه گردید، که نشان دهنده صحت عملکرد بستر آزمایشگاهی بود. آزمایش ها ابتدا در لوله عمودی خالی و سپس در لوله عمودی حاوی فوم فلزی انجام شد. تمامی آزمایش های دوفازی در محدوده رژیم جریان اسلاگ بوده و توسط یک لوله شیشه ای که در انتهای بستر آزمایشگاهی قرار داده شده است، با دوربین پرسرعت آشکارسازی گردید. پارامترهای انتقال حرارت نظیر عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت جابه جایی در دبی های جرمی و شارهای حرارتی متفاوت اندازه گیری گردید و نتایج آزمایش ها با روابط تجربی موجود برای حالت دوفازی مقایسه شد، همچنین تاثیر ماده متخلخل، شار حرارتی و شار جرمی بر پارامترهای انتقال حرارت بررسی گردید. در نهایت مشخص شد در کیفیت های پایین و در محدوده شار جرمی 38 الی 53 کیلوگرم بر مترمربع ثانیه و شار حرارتی 23 الی 36 کیلووات بر مترمربع، فوم فلزی توپر باعث بهبود 5/1 تا 82/1 برابری ضریب انتقال حرارت نسبت به لوله خالی می شود. همچنین مشخص شد با وجود استفاده از فوم فلزی الگوی جریان همچنان اسلاگ باقی می ماند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119457 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.