بررسی ارتباط نابرابری اجتماعی و اقتصادی با وضعیت سلامت زنان شاغل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سلامت زنان یکی از شاخص های مهم توسعه کشورها است. زیرا زنان بیش از مردان در معرض آسیب قرار دارند. سلامت تنها امری زیست شناختی نیست و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی در پیامدهای سلامت دارند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط نابرابری اجتماعی و اقتصادی با وضعیت سلامت زنان می باشد.

روش کار

این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود که روی 325 زن شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر رشت که به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای جمع‫آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سنجش سلامت زنان (GHQ) و سنجش نابرابری اجتماعی و اقتصادی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‫های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار SPSS-23 انجام گرفت.

یافته ها

نتایج نشان دادند بین نابرابری اجتماعی و اقتصادی و سلامت زنان ارتباط معنادار آماری وجود داشت (001/0>p). قدرت پیش بینی کنندگی نابرابری اجتماعی و اقتصادی برای سلامت زنان از لحاظ آماری معنادار بود (001/0>p) و 6/12 درصد از سلامت زنان شاغل توسط نابرابری اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شد.

نتیجه گیری

نتایج حاکی از ارتباط بین نابرابری اجتماعی و اقتصادی با سلامت زنان شاغل بود. توانمندسازی زنان و آگاه‫سازی اجتماعی، می‫تواند به کاهش احساس نابرابری اجتماعی اقتصادی زنان و افزایش سلامت و رفاه جامعه کمک نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
100 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119883 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!