بررسی تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر بهبود فرهنگ ایمنی و درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران پروژه های ساخت و ساز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اعتقاد بر این است که آموزش مسایل ایمنی به عنوان یکی از اقدامات ایمنی پیشگام در زمینه بهبود فرهنگ ایمنی در سازمان می باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر فراهم آوردن محیط کاری با فرهنگ ایمنی سالم و درک کارگران از ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع می باشد.

روش کار

در این مطالعه مداخله ای، 394 کارگر از مشاغل مختلف از جمله ایمپکت‫زن پیچ و مهره، کارگر بتن ریزی، آرماتوربند و ویبره زن های بتن وارد مطالعه شدند. اطلاعات زمینه ای، فرهنگ ایمنی و درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع از طریق پرسشنامه در سه مرحله تکمیل و جمع آوری شدند: مرحله قبل از مداخله، دو ماه بعد از اولین مداخله و دو ماه بعد از دومین مداخله (هشت ماه بعد از اولین مداخله). داده ها با استفاده از آزمون های تعدیل بونفرونی (از سری آزمون های تعقیبی در تحلیل واریانس) و آزمون رگرسیون لجستیک باینری در محیط نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده تاثیر چشمگیر آموزش ایمنی بر تمام مولفه های فرهنگ ایمنی و توانمندسازی کارگران در رابطه با درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع بود. همچنین می توان نتیجه گرفت که بهبود چشمگیر در فرهنگ ایمنی نشان دهنده نقش بسزای مداخلات آموزشی به همراه مداخلات فنی به عنوان عوامل اساسی در بهبود وضعیت ایمنی کارگران در سازمان می باشد.

نتیجه گیری

صنایع می توانند با اتخاذ تدابیر ایمنی و بهداشتی صحیح و طراحی مهندسی اصولی به واسطه برنامه آموزشی منسجم، از وقوع حوادث شغلی و پیامدهای آن جلوگیری کرده و به شکوفایی صنعتی و توسعه ای پایدار دست یابند. در همین راستا یافته های مطالعه حاضر نشان دادند که برگزاری کلاس های آموزشی با دخالت دادن کارگران در آموزش، تشویق به بحث گروهی و بیان اهمیت موضوع ایمنی در محیط کار و همچنین اقدامات فنی می تواند بر رفتار ایمنی کارگران تاثیر مثبت گذاشته و سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی و بهبود رفتارهای ایمن گردد. تبادل نظر و به اشتراک گذاری تجربه های افراد، برنامه مدون آموزشی و اختصاص زمان کافی نیز می تواند در ارتقاء رفتارهای ایمن افراد موثر واقع گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119884 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.