اثرگذاری شایعه، حمایت و تبعیض سازمانی بر بی تفاوتی کارکنان ادارات تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف تحقیق بررسی اثرگذاری شایعه، حمایت سازمانی ادراک شده و تبعیض بر بی تفاوتی سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش بود.

روش شناسی

روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و تحقیق به شیوه پیمایشی اجرا شد. 180 نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد شایعه سازمانی مقیمی و غفاری (1395)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده (POSQ) ایزانبرگر و همکاران (1990)، پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1389) و پرسشنامه محقق ساخته تبعیض سازمانی استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و همچنین برای تعیین روابط خطی بین متغیرها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد شایعه سازمانی با ضریب مسیر 45/0=pc بر حمایت سازمانی ادراک شده، با ضریب مسیر 59/0= pc بر تبعیض سازمانی و در نهایت با ضریب مسیر 43/0=pc بر بی تفاوتی سازمانی دارای اثر مستقیم است. همچنین حمایت سازمانی ادارک شده با ضریب مسیر 39/0- =pc و تبعیض سازمانی 61/0=pc بر بی تفاوتی سازمانی اثرگذار هستند.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق موید این امر هستند که بی تفاوتی سازمانی خود به خود شکل نمی گیرد، بلکه تابعی از متغیرهایی است که جهت بررسی و رفع آن باید اثرات آنها را نیز مد نظر قرار داد؛ بنابراین جامع نگری و سیستمی عمل کردن برای کاهش بی تفاوتی در کارکنان ادارات تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش لازم است. در راستای این امر باید حمایت سازمانی را افزایش داده، تبعیض سازمانی را کاهش داده و شایعه سازمانی را مدیریت کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119926 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!