نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تاثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تاثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خراسان شمالی تشکیل می دادند که شمار آن ها به 185 نفر می رسید. نمونه آماری با بهره گیری از فرمول نمونه گیری کوکران از جامعه محدود 124 نفر برآورد شده که 130 پرسشنامه با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای در میان جامعه آماری توزیع گردید. جهت جمع آوری داده ها از استراتژی پیمایش بهره گرفته شد و پرسشنامه ای که مبتنی بر پرسشنامه های استاندارد بازاریابی درونی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت تدوین و دراختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. نتایج نشان داد، بازاریابی درونی برتعهدسازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان خراسان شمالی تاثیرگذار بوده و رضایت شغلی می تواند تعدیل گر رابطه میان بازاریابی درونی و تمایل به ترک خدمت کارکنان باشد. همچنین مولفه های بازاریابی درونی نیز بر مولفه های یادشده اثرگذار بوده و از میان این مولفه ها «بالندگی منابع انسانی» بیشترین و «چشم انداز» کمترین تاثیر را داشته است. باتوجه به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت، مدیران ورزش و جوانان استان خراسان شمالی می توانند با ارایه رویکردی سیستماتیک به آموزش و داشتن برنامه های مدون آموزشی و استقرارنظام جامع ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی زمینه ساز بهبود نگرش های شغلی کارکنان دراین سازمان شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119928 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!