مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

برای ترمیم یک فیبر عصبی قطع شده، فرایندهای تشکیل مخروط رشد و جوانه زنی آکسونی، تکثیر سلول های شوان، ساختن غلاف میلین و عواملی دیگر ضروری می باشند. جهت تسهیل و تقویت این فرایندها، مداخلات دارویی توصیه می گردد. در مطالعه حاضر آثار تیامین، دگزامتازون و ان-استیل سیستیین بر جوانه زنی آکسونی با یکدیگر مقایسه شد.

روش ها

در 24سر موش صحرایی نر ویستار، عصب سیاتیک راست قطع گردید و دو انتهای بریده شده عصب به درون یک قطعه لوله سیلیکونی بخیه زده شد. سپس موش های صحرایی به چهار گروه (در هر گروه 6 موش) تقسیم و با ان-استیل سیستیین (150میلی گرم بر کیلوگرم)، دگزامتازون (0/2 میلی گرم بر کیلوگرم)، تیامین (50 میلی گرم بر کیلوگرم) و سرم فیزیولوژی (گروه کنترل)، به طور روزانه و به صورت داخل صفاقی تیمار شدند. در پایان دوره آزمایش (16 هفته)، حیوانات قربانی شده و جوانه آکسونی جهت بررسی های بافت شناسی برداشته شد.

یافته ها

اگرچه تفاوت معنادار در تعداد فیبرها، قطر آکسون و ضخامت غلاف میلین در بین گروه های آزمایشی و کنترل وجود نداشت اما قطر آکسون در گروه تیمار با تیامین نزدیک به افزایش نشان داد (0/06= p). سطح مقطع عصب در گروه دگزامتازون در مقایسه با گروه کنترل و سایر گروه های آزمایشی به طور معناداری کم شده بود (0/05 > p). کاهش معنادار قطر آکسون و ضخامت غلاف میلین در گروه دگزامتازون در مقایسه با گروه تیامین مشاهده شد (0/05 > p).

نتیجه گیری

در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی ممکن است تجویز دگزامتازون اثر مخرب، تیمار با تیامین تا حدودی اثر مفید و ان-استیل سیستیین تاثیر واضحی بر ترمیم نداشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
108 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119947 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!