تاثیر تجویز مکمل پروبیوتیک قبل و بعد از تولد بر میزان اضطراب موشهای صحرایی در معرض استرس در دوران جنینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

استرس صوتی حاد و مزمن باعث هم تغییرات موقتی و هم تغییرات پایدار در سیستم عصبی مرکزی می شود. سیستم سروتونرژیک نقش مهمی در فرآیندهای اضطراب و افسردگی دارد. بررسی ها نشان می دهد که مصرف پروبیوتیک ها باعث تکامل سیستم سروتونرژیک می شوند. در این مطالعه اثر تجویز پروبیوتیک ها قبل و بعد از تولد، بر میزان اضطراب موش های صحرایی بالغ زاده شده از مادران تحت استرس صوتی در دوران بارداری بررسی شد.

روش ها

حیوانات مورد استفاده 60 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار بودند که به طور تصادفی به شش گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه شاهد (CON) موشهای نر 45 روزه ای بودند که مادران آنها دوران بارداری را به طور طبیعی گذرانده و تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. گروه شاهد الف (CONA) موشهای مشابه گروه شاهد بودند اما از روز 31 بعد از تولد به مدت دو هفته پروبیوتیک دریافت کردند. گروه شاهد ب (CONB) موشهای نر 45 روزه ای بودند که مادران آنها از روز 8  بارداری به مدت دو هفته تا قبل از زایمان پروبیوتیک دریافت کردند. گروه استرس (ST) موشهای نر 45 روزه ای بودند که مادران آنها از روز 15 بارداری به مدت یک هفته تا زمان زایمان،2 ساعت در روز با آلودگی صوتی مواجه می شدند. گروه استرس الف (STA) موشهای مشابه گروه استرس بودند اما از روز 31 بعد از تولد به مدت 14 روز پروبیوتیک دریافت کردند. گروه استرس ب (STB) شبیه گروه استرس بودند ولی مادران آنها از روز 8 بارداری به مدت دو هفته تا زمان زایمان پروبیوتیک نیز دریافت می کردند. مکمل پروبیوتیک شامل باکتری های لاکتوباسیلوس فرمنتوم و اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس روزانه درآب حل شده به میزان (1010 cfu/ml) mg/kg 75 به مدت دو هفته گاواژ می گردید. در تمام موش ها میزان اضطراب در روز 45 بوسیله ماز صلیبی شکل مرتفع سنجیده شد. همچنین سطح کورتیکوسترون در تمامی گروه ها در همین زمان اندازه گیری شد.

یافته ها

میزان اضطراب در موش های گروه های STA و STB بطور معنی داری کمتر از گروه ST بود. همچنین سطح کورتیکوسترون به که وسیله استرس صوتی افزایش یافته بود در گروه های فوق به میزان طبیعی برگشته بود.

 نتیجه گیری

درمان دو هفته ای قبل و بعد تولد با پروبیوتیک باعث بهبود اضطراب و کاهش سطح کورتیکوسترون در موش صحرایی تحت تاثیر استرس دوران جنینی می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120007 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!