ارزیابی میراث ژئومورفولوژیک شهر خرم آباد به منظور توسعه ژئوتوریسم شهری و حفاظت در برابر مخاطرات انسانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر ایده های میراث ژیومورفولوژیک شهری و ژیوتوریسم شهری در بین دانشمندان و متخصصان، اهمیت زیادی یافته است. این در حالی است که مخاطرات انسانی موثر بر محیط طبیعی شهرها، موجب آسیب، تخریب و تهدید میراث ژیومورفولوژیکی شهری شده است؛ بنابراین ارزیابی میراث ژیومورفولوژیکی شهری و ارایه یک برنامه حفاظتی، ضرورتی بنیادی و لازمه توسعه ژیوتوریسم شهری پایدار بوده و هدف اصلی این تحقیق است. پژوهش حاضر به صورت موردی در شهر خرم آباد انجام گرفت. این تحقیق با رویکردی یکپارچه و نوآورانه از طریق تلفیق مطالعات میدانی، ارزیابی کمی میراث ژیومورفولوژیکی، بررسی عوامل آسیب و تخریب و در نهایت ارایه یک برنامه حفاظتی برای نخستین بار صورت گرفته است. داده های تحقیق بیشتر از طریق مطالعات میدانی، منابع تصویری و نقشه های موضوعی تهیه شده است. ابزارهای مورد استفاده نیز شامل نقشه های موضوعی، ابزارهای میدانی و نرم افزارARC GIS 10.6 است. برای تجزیه وتحلیل از مدل پیکا و همکاران (2017) برای ارزیابی ژیومورفوسایت ها و از کارهای میدانی نیز برای بررسی مخاطرات انسانی موثر بر آنها و ارایه برنامه حفاظتی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که از میان 33 ژیومورفوسایت ارزیابی شده، تپه فلک الافلاک با 25، مخمل کوه با 24 و تنگ شبیخون با 22 امتیاز، بیشترین امتیاز را برای توسعه ژیوتوریسم شهری کسب کردند. در بین مخاطرات تهدیدکننده میراث ژیومورفولوژیکی، بیشترین سهم به ترتیب مربوط به راه سازی، ساخت وساز در کوه پایه ها و رهاسازی زباله ها و پسماندها در محدوده ژیومورفوسایت هاست؛ بنابراین در تحقیق حاضر یک چارچوب حفاظتی در پنج بخش ایجاد حمایت سازمانی، ارزیابی، شناخت مخاطرات، اقدامات حفاظتی و پایش برای حفاظت میراث ژیومورفولوژیکی و توسعه پایدار ژیوتوریسم شهری خرم آباد ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
401 تا 415
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120302 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!