دراسه سیمیائیه فی قصیده «کلمات للوطن» لتوفیق زیاد علی ضوء نظریه بیرس

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تزخر قصاید توفیق زیاد بالعلامات والرموز التی اسهمت کثیرا فی مستوی إیحاء شعر المقاومه لتترک فی المتلقی تاثیرها العاطفی البالغ، فتجد العلامات فی قصاید توفیق زیاد مرافقه لصور شعره الحافله بحب الوطن، وهی تعکس الرساله الرییسه لذلک الشعر. إن استخدام نظریه بیرس فی حقل السیمیاییه التطبیقیه فی نقد نصوص شعر المقاومه لها اثرها الفعال فی تقدیم قراءه افضل لرویه هذا الشاعر الکبیر، فضلا عن قدرتها علی تفسیر تلک النصوص وکشف رموزها. ومن هذا المنطلق، نحاول من خلال هذا البحث تقدیم تحلیل وصفی لخصایص قصیده توفیق زیاد المعنونه ب (کلمات للوطن) من خلال الرویه السیمیاییه معتمدین علی نظریه بیرس القایمه علی ثلاثیاته الشهیره وهی الإشاره والایقونه والرمز. هذا البحث یمثل محاوله لتوضیح هذه المساله وهی انه کیف اراد الشاعر الفلسطینی المعاصر، توفیق زیاد ان یجعل شعره موثرا وان یطبع قصیدته بطابع الجمال، إضافه إلی تبیین العلامات التی استعان بها لإسباغ الجمالیه علی شعره، وکیف یمکننا السیر فی الاغوار الخفیه من افکاره ورواه وان نبین کیفیه توظیفه للعلامات والرموز. ومن النتایج المستخصله من البحث هو ان الاستعانه برویه بیرس السیمیاییه للعلامات تعد منهجا مناسبا للبحث فی الشعر العربی الحدیث؛ لانها تمتاز بقدره تحلیلیه وتفسیریه اکبر من البلاغه التقلیدیه، علاوه علی ذلک إن هویه شعر المقاومه الذی تفرزه ظروف القمع، تظهر فیه العلامات بصوره خفیه ورمزیه؛ فلذلک إننا نجد ان العلامات الرمزیه، تتصدر العلامات السیمیاییه فی  هذه القصیده.

زبان:
عربی
صفحات:
9 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120576 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.