نقش پیش بینی کنندگی انگیزش- پیشرفت، سرمایه روانشناختی و فعالیت بدنی در کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

 انگیزش- پیشرفت، سرمایه روانشناختی و فعالیت بدنی از جمله سازه های مهم در تمامی عرصه های زندگی به خصوص کیفیت زندگی کاری کارکنان برای کسب عملکرد بهتر در محیط کاری است. در این راستا کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی به عنوان موضوع مهم مطرح می باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش پیش بینی کنندگی انگیزش -پیشرفت، سرمایه روانشناختی و فعالیت بدنی در کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397 بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که جامعه آماری آن تمامی معلمان شاغل (400 نفر) در مدارس استثنایی استان مرکزی در سال تحصیلی 98-1397 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارت بودند از پرسش نامه های انگیزش- پیشرفت هرمانز، سرمایه روانشناختی لوتانز، فعالیت بدنی بک و کیفیت زندگی کاری والتون. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد.

یافته ها

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که سرمایه روانشناختی (001/0=p، 79/0=r)، انگیزش -پیشرفت (001/0=p، 63/0=r) و فعالیت بدنی (001/0=p، 51/0=r) با کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی رابطه مثبت معنا دار دارد. همچنین سرمایه روانشناختی (56/0=B)، انگیزش-پیشرفت (27/0=B) و فعالیت بدنی (20/0=B) به ترتیب می تواند تغییرات مربوط به کیفیت زندگی کاری را در معلمان مدارس استثنایی به صورت معنا داری پیش بینی کند و 71 درصد از واریانس کیفیت زندگی کاری توسط این متغیر ها تبیین می شود.

نتیجه گیری

می توان نتیجه گیری کرد سرمایه روانشناختی، انگیزش -پیشرفت و فعالیت بدنی نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120873 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.