اثر القای دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید اسکوربیک و SVCT2 عضلانی در رت های نر ویستار

پیام:
چکیده:
مقدمه

انتقال دهنده ویتامین C  وابسته به سدیم  (SVCT2) نقش مهمی در انتقال اسید آسکوربیک به تارهای کند انقباض دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر القاء دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید آسکوربیک و SVCT2  عضلانی در رت های ویستار بود.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی، 20 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به چهار گروه: 1) کنترل سالم) کنترل دیابت، 3) تمرین دیابت و 4) شم  تقسیم شدند. القای دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین (55 میلی گرم بر کیلوگرم) انجام شد. برنامه تمرینی 6 هفته دویدن هوازی روی تردمیل، 5 جلسه در هفته و هر جلسه تمرین 20 تا 40 دقیقه با شدت 70-50 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی رت ها انجام شد. بافت عضله نعلی و سرم به منظور بررسی تاثیر ورزش تمرین بر متابولیسم اسکوربیک بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05 ≥ P).

نتایج

اختلاف معنی داری بین سطح سرمی و عضلانی اسید آسکوربیک در گروه های دیابت و تمرین دیابت، در مقایسه با گروه کنترل سالم و شم وجود داشت  (0/05 > P) اما اختلاف معنی داری در SVCT2 مشاهده نشد (0/05 < P).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج، القاء دیابت موجب کاهش سطح اسید آسکوربیک عضلانی می شود که به نظر می رسد با کاهش سطح اسید اسکوربیک سرم در ارتباط باشد زیرا تفاوت معنی داری در سطح SVCT2 وجود ندارد. هم چنین تمرینات ورزشی بر سطوح اسید آسکوربیک سرمی و عضلانی و SVCT2 عضلانی تاثیر معنی داری نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2149 -2158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121851 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.