تعیین عوامل موثر بر بقا در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی استان همدان از سال 1396- 1382

پیام:
چکیده:
مقدمه

سرطان معده چهارمین سرطان شایع و دومین دلیل مرگ ناشی از سرطان در جهان است. با وجود پیشرفته های اخیر در کنترل و درمان بیماری، میزان بقای این سرطان نسبتا پایین است. عوامل مختلفی می تواند بر بقای بیماران مبتلا به سرطان معده موثر باشد هدف این مطالعه تعیین بقا و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان معده است.

روش بررسی

در این مطالعه کلیه بیمارانی که طی سال های 1396- 1382 به کلینیک تخصصی امام خمینی همدان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پیگیری بیماران از طریق مراجعات دوره ای و تماس تلفنی انجام شد. بقای بیماران با استفاده از روش کاپلان-مایر محاسبه شد و از مدل مخاطرات متناسب کاکس برای تعیین عوامل موثر بر بقا استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 و در سطح معن ی داری 0/05 آنالیز شدند.

نتایج

از 350 بیمار مبتلا به سرطان معده، 74/3 درصد مرد بودند. میزان بقای یک، سه و پنج ساله بیماران به ترتیب 67%، 36% و 27% بود. نتایج آزمون لگ -رتبه ، بیانگر آن بود که متغیرهای سن، نوع تومور، مرحله بیماری، نوع جراحی و متاستاز بیماری بر بقای بیماران موثر است اما در تحلیل چندمتغیره کاکس، تنها متغیر سن در زمان تشخیص و شیمی‏درمانی متغیرهای تاثیرگذار بر بقا بودند (0/05P<).

نتیجه گیری

نتایج این بررسی نشان داد که متغیر سن یک فاکتور قوی در بقای بیماران محسوب می‎شود، بنابراین تشخیص هر چه سریع تر بیماری در سنین پایین و مراحل اولیه بیماری با استفاده از یک برنامه غربالگری، ضروری می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2159 -2169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121852 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.