بررسی عوامل مرتبط درتجویزانواع رادیوگرافی دندان از دیدگاه دندانپزشکان عمومی یزد در سال1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

به دلیل کاهش اکسپوژر غیرضروری بیمار به اشعه ایکس در اثر تجویز منطقی رادیوگرافی، باید دندان پزشک اطلاعات کافی از تجویز رادیوگرافی داشته باشد.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی مقطعی برروی دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر یزد انجام شد که به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه ای سه قسمتی ، شامل اطلاعات دموگرافیک دندانپزشکان (سن، جنس، سابقه کار)، یافته های کلینیکی موثر در تجویز رادیوگرافی و تشخیص کاربرد انواع رادیوگرافی استفاده شد. جهت محاسبه آماری از آزمون های Chi-squere و ANOVA استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

در این مطالعه 120 دندان پزشک با میانگین سنی 88/9±38/37 شرکت داشتند. عواملی که بیشترین تاثیر را برروی تصمیم گیری دندانپزشکان عمومی در تجویز انواع رادیوگرافی داشت، طرح درمان جراحی (87/5%)، درد دندان (75%)، بهداشت دهانی ضعیف و پرکردگی وسیع دندانی (73/3%) بود و ترس از اکسپوژر اشعه ایکس، از کم اثرترین عوامل بود. رادیوگرافی انتخابی اکثر شرکت کنندگان برای تشخیص پوسیدگی های سطح اکلوزال ، پری اپیکال (55 %) بود که با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه رادیوگرافی موثر ، بایت وینگ می باشد. هم چنین رادیوگرافی انتخابی اکثر دندانپزشکان برای پوسیدگی بین دندانی ، بایت وینگ (88/3 %) بود که با نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه هم خوانی دارد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت جامعه دندانپزشکان آگاهی اندکی در زمینه تجویز رادیوگرافی برای تشخیص پوسیدگی های اکلوزال دارند. اما در زمینه تشخیص پوسیدگی های بین دندانی نظر اکثر دندانپزشکان صحیح بود. از این رو برگزاری دوره های بازآموزی، به منظور حفظ و ارتقاء سطح آگاهی دندانپزشکان و آشنایی آن ها با جدید ترین تکنیک های رادیوگرافی مهم است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2180 -2191
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121854 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.