مقایسه تاثیرشیرمادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خون گیری پاشنه پا در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

پیام:
چکیده:
مقدمه

پیشگیری و مدیریت درد، یکی از چالش های مهم در بخش مراقبت های ویژه نوزادان می باشد. این مطالعه  با هدف مقایسه تاثیر شیر مادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خون گیری پاشنه پا انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی و به روش متقاطع، بر روی 30 نوزاد سالم، در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان فیاض بخش تهران در سال 1395 انجام گردید. نوزادان در دو گروه 15 تایی قرار گرفتند، در گروه اول، ابتدا ماساژ پا، سپس خون گیری از کف پا انجام گرفت و پس از گذشت 12 ساعت دوره بی درمان، مداخله شیر مادر اجرا و سپس خون گیری از پاشنه دیگر پا انجام شد. در نوزادان گروه دوم ترتیب مداخله برعکس بود. در هنگام مطالعه، نوزادان در وضعیت طاق باز یا به پهلو قرار گرفتند و همزمان با شروع خون گیری، فیلم برداری از چهره و اندام های نوزاد تا دو دقیقه بعد از اتمام خون گیری ادامه داشت. فیلم ها توسط دو کارشناس ارشد ویژه نوزادان مشاهده و شدت درد بر اساس (NIPS) تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS Inc Version 20 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

نتایج آماری نشان داد که میانگین شدت درد حین مداخله (p<0/001) و بعد از مداخله(p<0/004)  بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ماساژ پا می تواند برای کاهش درد به جای شیر مادر استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2192 -2202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121855 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.