مصادیق اقتصاد مقاومتی در بیمارستان: مدیران چه می گویند؟

پیام:
چکیده:
مقدمه

حوزه سلامت یکی از حوزه هایی است که نیازمند اقدام جدی در عرصه اقتصاد مقاومتی است.  باتوجه به اهمیت نقش مدیران بیمارستان ها در دستیابی به اهداف نظام سلامت و پیاده سازی مصادیق اقتصاد مقاومتی در بیمارستان ها، این مطالعه با هدف"شناخت ادراک مدیران مراکز آموزشی و درمانی شهر اصفهان از مفهوم و مصادیق اقتصاد مقاومتی در حوزه بیمارستان " طراحی گردیده است.

روش بررسی

این مطالعه یک مطالعه توصیفی اکتشافی است که به شیوه کیفی انجام شده است.  برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده گردید. 11 نفر از مدیران مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان در این مطالعه شرکت داشتند. برای تحلیل از روش تحلیل محتوا استفاده شد.

یافته ها

یافته های این پژوهش در بخش مفهوم اقتصاد مقاومتی شامل حمایت از تولید ملی، بهره وری و استفاده بهینه از منابع، صرفه جویی در مصرف، خرید راهبردی، تفاوت بین اقتصاد ریاضتی و اقتصاد مقاومتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت بودند و مولفه های اصلی در بخش مصادیق اقتصاد مقاومتی عبارتند از: دارو و تجهیزات، منابع انسانی، مدیریت مالی، تاسیسات و هتلینگ، مدیریت مصرف، مدیریت و رهبری و فناوری اطلاعات.

نتیجه گیری

باتوجه به فقدان یک تعرف جامع و اصولی از مفهوم اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مشارکت کنندگان، تا زمانی که درک مناسبی از مفهوم اقتصاد مقاومتی بین مجریان اجرایی چه در سطح کلان وچه درسطح خرد با آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، بوجود نیاید در رسیدن به اهداف سیاست های مزبور موفق نخواهیم بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121903 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.