تاثیر استرس شغلی بر رفتار شهروندی با تاکید بر نقش سرمایه گذاری جمعی عاطفی

پیام:
چکیده:

در نظام های کاری و سازمانی شناسایی متغیرهایی که موجب کاهش تاثیرات استرس شغلی بر رفتارهای مثبت می‌شوند، امر ضروری و بسیار مهمی است. پیرو همین امر، این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت قند در شهر اسلام آباد غرب در تابستان 1396 تشکیل دادند که از بین آن ها 202 نفر به شیوه‌ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی گل پرور و همکاران (2012)، پرسشنامه سرمایه گذاری جمعی عاطفی (گل پرور، 1397) و مقیاس رفتارهای شهروندی سازمانی لی و آلن (2002) بودند. داده‌ها با استفاده از الگو سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی رابطه منفی و معنادار و بین سرمایه گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج مدل سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه ای نشان داد که سرمایه گذاری جمعی عاطفی، متغیر واسطه (میانجی) کامل در رابطه استرس شغلی با رفتارهای شهروندی است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که با حضور سرمایه گذاری جمعی عاطفی، رابطه مستقیم استرس شغلی با رفتارهای شهروندی قطع می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121930 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.