تبیین نقش شوخ طبعی مدیران بر خلاقیت کارکنان با بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرا (مطالعه موردی: کارکنان ادارات ورزش و جوانان کرمانشاه)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش شوخ‌طبعی مدیران بر خلاقیت با بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه تشکیل دادند (228=N) که برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های شوخ‌طبعی (خشوعی و همکاران، 1388)، رفتار سازمانی مثبت گرا (لوتانز، 2007) و خلاقیت کارکنان (سرمد و همکاران، 1390) استفاده گردید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب (84/0، 73/0، 70/0) به دست آمد. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون، آزمون سوبل و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرا و خلاقیت کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا نیز اثری مثبت و مستقیم بر خلاقیت کارکنان داشته است. یافته ها بیانگر اهمیت نقش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت گرا بر خلاقیت کارکنان است. بنابراین پیشنهاد می شود که مسیولین ادارات ورزش و جوانان جهت ایجاد و تقویت خلاقیت کارکنان، از برنامه های افزایش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت گرا استفاده نمایند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121932 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.