بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)

پیام:
چکیده:

در جوامع کنونی که روابط درمیان افراد وگروه‌ها بسیار شکننده می باشد، اعتماد که به عنوان یک موضوع محوری در سازمان مطرح می شود می تواند به رشد و ادامه حیات این روابط کمک نماید. از طرفی، توجه به رفاه و آسایش کارمندان، سطح ادراک نشاط کاری را در میان آنها افزایش می دهد و این امر موجب بهره وری می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. به همین منظور یک نمونه آماری 225 نفری از جامعه آماری540 نفری طبق فرمول کوکران از میان کارکنان دانشگاه ایلام بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه ها ازطریق روایی محتوایی تایید شد و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ سنجش شد و به ترتیب 97/0، 89/0، 96/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در مرحله اول از طریق آزمون همبستگی پیرسون رابطه هر یک از متغیرهای پیش بین به-طور جداگانه با متغیر ملاک بررسی شد و در مرحله دوم به منظور مشخص کردن سهم تاثیر هریک از متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک، از تحلیل رگرسیونی چند متغیره استفاده شد. همچنین جهت محاسبه متغیر میانجی در این پژوهش از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی بر بهره وری تاثیرگذار است. همچنین نشاط کاری می تواند نقش میانجی در این رابطه داشته باشد. اعتماد و نشاط برقراری ارتباطات دوستانه و انتقال دانش به دیگر کارکنان را تسهیل می کند که این امر موجب افزایش بهره وری در سازمان می شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -147
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.