تحلیل عوامل موثر بر انتخاب قطع کتاب تصویری کودک و نوجوان بر اساس معیارهای ناشران در ایران

پیام:
چکیده:
تصور می شود که با کاهش میانگین مطالعه در سطح کشور و همچنین سیر نزولی زمان مطالعه، علاقه مردم به خواندن کتاب در آینده نیز کاهش پیداکرده و صنعت نشر را با یک چالش جدید روبرو نماید. تنوع رسانه های دیداری و شنیداری و ضعف فرهنگ مطالعه نیز از علل نزول فروش کتاب است. یکی از راه های ایجاد جذابیت جهت افزایش مطالعه، ایجاد تغییرات در ظاهر کتاب ها، بخصوص در بخش کودک و نوجوان است که باعث جذابیت بصری شده و از عادت زدگی دیداری جلوگیری می نماید. در این پژوهش یافتن عوامل موثر بر انتخاب قطع کتاب تصویری کودک و نوجوان، از دیدگاه ناشران به روش تحقیق کاربردی موردبررسی قرارگرفته سپس جمع آوری اطلاعات با دو روش کتابخانه ای و میدانی، با فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. به جهت ساخت پرسشنامه استاندارد جهت روایی آن از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید تا متغیرهای موثر بر انتخاب قطع کتاب تصویری کودک و نوجوان به دست بیاید. برای بررسی متغیرها و یافتن موضوعات مهم در قطع کتاب تصویری، آزمون های آماری آزمون کولمگروف- اسمیرنوف و آزمون  tتک نمونه مستقل و آزمون فریدمن مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه  ناشران، مولفه های تاثیرگذار بر انتخاب قطع کتاب کودکان، به ترتیب، مدت زمان استفاده، شکل ظاهری، سبک بودن، کاربرد، هزینه های تولید، فضای داستان، تعداد صفحات و موضوع است. در تولید کتاب نوجوان، شاخص های مدت زمان استفاده، رنگ و طراحی، کاربرد، موضوع، هزینه های تولید و  تعداد صفحات در اولویت هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121951 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.