تعیین خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان های خراسان رضوی و شمالی

پیام:
چکیده:

باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss)عامل یکی از بیماری های شایع در باغ های درختان میوه هسته دار می باشد. به منظور شناسایی جدایه های عامل بیماری، طی سال های 1391-1390، 23 جدایه به دست آمده از باغ های درختان میوه هسته دار واقع در مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و شمالی از نظر فنوتیپی (فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی) و بیماری زایی مورد بررسی قرار گرفتند. جدایه ها از نظر ویژگی های فنوتیپی اختلافات جزیی نشان دادند. همه جدایه ها روی هلو و بادام دارای قدرت بیماری زایی بالایی بودند و از این نظر مشابه به نظر رسیدند. صحت تشخیص جدایه ها در سطح گونه توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز و با استفاده از آغازگر های D21/D22 اختصاصی گونه مورد تایید قرار گرفت. تنوع ژنتیکی جدایه ها به دو روشrepetitive element palindromic PCR (rep-PCR) و با استفاده از آغازگر های BOXA1R، ERIC1R و ERIC2 و روش Insertion Sequence PCR (IS-PCR) و با استفاده از آغازگر IS50 مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز خوشه ای نتایج به دست آمده نشان داد که در BOX-PCR با آغازگر BOXA1Rدر سطح تشابه 75 درصد، جدایه ها به 7 گروه؛ در ERIC-PCR با آغازگر ERIC1R در سطح تشابه 65 درصد، جدایه ها به 7 گروه و با آغازگر ERIC2 در سطح تشابه 56 درصد، جدایه ها به 8 گروه؛ در IS-PCR با آغازگر IS50 در سطح تشابه 52 درصد، جدایه ها به 11 گروه و در نهایت با ترکیب هر چهار آغازگر در سطح تشابه 54 درصد جدایه ها به 7 گروه قابل تفکیک هستند. نتایج بیانگر تنوع ژنتیکی بالا درون جدایه های عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان های مورد مطالعه است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122012 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.