تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی های طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum و F. pseudograminearum

پیام:
چکیده:

پوسیدگی طوقه و ریشه از بیماری های مهم غلات مختلف دانه ریز به خصوص گندم و جو می باشد که توسط قارچ های خاکزاد Fusarium culmorum و F. pseudograminearumایجاد می شود. کاربرد قارچکش ها برای کنترل چنین بیماری هایی کافی نبوده و با توجه به ضرر آنها برای محیط زیست و موجودات زنده، توسعه و غربالگری ژنوتیپ های مقاوم گندم به بیماری به عنوان روش مدیریتی جایگزین مورد تاکید است. در مطالعه حاضر، 66 ژنوتیپ گندم نان از نظر مقاومت به F. culmorumدر شرایط گلخانه و مزرعه و نسبت به F. pseudograminearum در گلخانه به تنهایی و تلفیق هر دو قارچ در گلخانه آزمایش شدند. آزمایش براساس طرح کاملا تصادفی با 7 تکرار در گلخانه و طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد، 12 ژنوتیپ گندم نان شامل ژنوتیپ های C62 (C-87-11) و C61 (C-87-18) و ژنوتیپ های (Prostor) C35، (F06580G2-1) C37، (F06659G6-1) C38، (POLOVCHANKA/PEHLIVAN) C43، (McCormick/Trego) C52، (VA01W-(205/TX99D4628) C54، C50 (GA951079-3-5/Neuse)، C34 (Gelibolu)،C53 (AWD99*5725/FL9547) و C58 (BURBOT- 6) در برابر F. culmorum و F. pseudograminearum نسبتا مقاوم بودند. این ژنوتیپ ها برای استفاده در برنامه های به نژادی گندم با توجه به سایر خصوصیات زراعی می تواند قابل توصیه باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
265 -279
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122018 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.