ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جهش یافته dreb2a در مقایسه با dreb1a در شرایط طبیعی

پیام:
چکیده:

فاکتورهای رونویسی DREB یکی از بزرگترین خانواده های فاکتورهای رونویسی در گیاهان هستند که تصور می شود عملکردهای تنظیمی مهمی در تحمل به تنش محیطی ایفا می کنند، ولی اطلاعات کاملی در مورد نقش آن ها در کنترل ویژگی های مورفولوژیکی و وضعیت آنتی اکسیدانی گیاهان رشد یافته تحت شرایط طبیعی وجود ندارد. در این مطالعه، برخی ویژگی های فنوتیپی گیاهان آرابیدوپسیس جهش یافته dreb2a و dreb1a در مقایسه با گیاه وحشی، تحت شرایط رشدی طبیعی مقایسه شد. بیشتر ویژگی های اندازه گیری شده در گیاهان جهش یافته dreb2a و dreb1a مشابه هم و متفاوت با گیاه وحشی بود. ظهور ریشه چه و لپه ها در هر دو لاین جهش یافته سریع تر از لاین وحشی مشاهده شد، اما جوانه گلزا (bolting) با تاخیر تشکیل شد. شاخه های جانبی تشکیل شده روی گلاذین در لاین های جهش یافته %25 کمتر از لاین وحشی ولی شاخه های جانبی کنار گلاذین 20% بیشتر از گیاه وحشی بود. هر دو لاین جهش یافته در مقایسه با لاین وحشی در تعداد کل خورجین در گیاه (حدود %10)، تعداد کل بذر به ازای هر گیاه (حدود %40) و وزن کل بذر در گیاه (حدود %13) افزایش نشان دادند، درحالیکه محتوای پروتیین محلول بذر و نسبت کروسیفرین/ناپین در دو لاین جهش یافته نسبت به لاین وحشی کمتر بود. قابل توجه اینکه، در دانهال 14 روزه و برگ های گیاه در مرحله زایشی، در دو لاین جهش یافته در مقایسه با لاین وحشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز به طور متوسط %35 و پراکسید هیدروژن بطور متوسط %70 بیشتر بود. این داده ها نشان می دهد که تغییر بیان ژن های مورد مطالعه، در کنترل ویژگی های مورفولوژیکی و وضعیت آنتی اکسیدانی گیاهان رشد یافته تحت شرایط طبیعی نقش اساسی ایفا می کنند و مطالعه مراحل آبشاری انتقال سیگنال مدیریت شده توسط فاکتورهای رونویسی خانواده DREB می تواند راهگشای درک عمیق تری از مکانیسم پاسخ این گیاهان به تنش های متنوع محیطی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122239 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.