ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:

به منظور ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم  لاین های موتانت متحمل برنج تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد . فاکتور اصلی آزمایش شامل  تنش شوری در سه سطح (0، 45 و 75 میلی مولار بر لیتر NaCl) و فاکتور فرعی شامل پنج لاین موتانت برنج بومی طارم هاشمی1، طارم هاشمی 2، طارم هاشمی3، طارم چالوسی و اصلاح شده نعمت بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس برهمکنش تنش شوری و لاین های برنج  نشان داد که تاثیر متقابل شوری و لاین ها بر صفات مورد مطالعه معنی دار بوده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد در مقایسه با سایر لاین ها، نعمت در تمام سطوح شوری بیشترین مقدار پرولین را داشته که با کاهش میزان فعالیت پروتیین در این لاین همراه بود.  مقدار فعالیت کاتالاز و گایاکول پراکسیداز در لاین نعمت در شرایط تنش بالا بوده و مقدار تولید مالون دی آلدهید و نشت یونی کمتری نیز داشته است. با توجه به وجود همبستگی مثبت و معنی دار بین وزن خشک لاین های برنج با مقدار پرولین (*36/0=r)، کاتالاز (**49/0 =r)، و گایاکول پراکسیداز (**51/0 =r) و همبستگی منفی بین وزن خشک و مقدار پروتیین (*29/0- =r) و مالون دی آلدهید (*36/0- =r) به نظر می رسد می توان موتانت نعمت را به عنوان متحمل ترین لاین معرفی نمود، از آنجایی که سازوکار مقاومت این لاین، تنظیم اسمزی و افزایش مقدار اسید آمینه پرولین از طریق تجزیه پروتیین و سیستم آنزیمی کاتالاز است؛ بنابراین، می توان صفات مذکور را به عنوان سازوکار های پایه برای تحمل به شوری در نظر گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122241 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.