کنترل ارزیابی تحمل به تنش اسمزی با استفاده از اسید فولیک در کشت درون شیشه ای کنتاکی بلوگرس (Poa pratensis cv. Barimpala)

پیام:
چکیده:

با توجه به نیاز آبی زیاد چمن در مراحل رشدی و محدودیت منابع آبیاری، یافتن راه کاری مناسب برای کاهش نیاز آبی چمن ها به عنوان گیاهان پوششی مورد استفاده در فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر 2,4,5-T بر القای کالوس از ریزنمونه هیپوکتیل در کنتاکی بلوگرس، القای تنش خشکی درون شیشه ای با استفاده از پلی اتیلن گلیکول و ارزیابی تحمل به تنش با کاربرد اسید فولیک در شرایط درون شیشه ای در چمن کنتاکی بلوگرس بود. در آزمایش اول تاثیر 2,4,5-T در غلظت های 5/0، 1 و 2 میلی گرم بر لیتر در ترکیب با دو غلظت صفر و 1/0 میلی گرم BA بر لیتر بررسی شد و در غلظت 5/0 میلی گرم بر لیتر 2,4,5-T به تنهایی بیش ترین درصد کالوس زایی مشاهده شد. در آزمایش دوم جهت القای تنش خشکی در کالوس ها از غلظت های مختلف PEG استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت PEG سبب کاهش شاخص های رشدی در کالوس شد به طوری که در غلظت 3 و 4 درصد کم ترین میزان صفات اندازه گیری شده کالوس مشاهده شد. در آزمایش سوم و چهارم، اسید فولیک با هدف مهار تنش خشکی حاصل از PEG در دو مرحله کالوس و گیاهان باززا شده از کالوس مورد بررسی شد. نتایج آزمایش سوم نشان داد که استفاده از اسید فولیک در محیط کشت MS، در غلظت های 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر سبب کاهش ویژگی های رشدی کالوس و افزایش میزان قند محلول نسبت شد. در آزمایش چهارم نتایج کاهش صفات اندازه گیری شده گیاهان باززایی شده در 4 درصد PEG را نشان داد. بیش ترین میزان قندهای محلول گیاهان باززایی شده در تیمار 1 میلی گرم بر لیتر اسید فولیک در ترکیب با صفر درصد PEG مشاهده شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122247 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.