اثر کود دامی و ورمی کمپوست بر کاهش اثر تنش شوری در درخت پر (.Cotinus coggygria Scop)

پیام:
چکیده:

درخت پر با نام علمی Cotinus coggygria Scop. از درختچه های جذاب زینتی فضای سبزی بوده و دارای خواص دارویی فراوان می باشد. در پژوهش حاضر اثر سطوح مختلف شوری، کود گاوی و ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات رشدی درخت پر بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، شامل سه بستر کشت (1-خاک زراعی 2-80% خاک زراعی+20% ورمی کمپوست، 3-80% خاک زراعی+20% کود گاوی کاملا پوسیده) و سه سطح شوری آب آبیاری (1، 4 و 7 دسی زیمنس بر متر)، در سه تکرار بود. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری، وزن تر و خشک برگ، ریشه، اندام هوایی و کل گیاه به طور معنی داری کاهش و جذب عناصر سدیم، پتاسیم، کلر و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز افزایش یافت. بیشترین وزن تر و خشک کل برگ در شوری 1 دسی زیمنس بر متر و تیمار کود گاوی حاصل شد. بیشترین وزن تر و خشک ریشه در سطح شوری 4 دسی زیمنس بر متر و تیمار ورمی کمپوست به دست آمد. بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی در سطح شوری 7 دسی زیمنس بر متر و تیمار ورمی کمپوست حاصل شد. بیشترین میزان جذب سدیم، پتاسیم و نسبت سدیم به پتاسیم در شوری 7 دسی زیمنس بر متر و در بستر کشت حاوی ورمی کمپوست مشاهده شد. استفاده از کود گاوی و ورمی کمپوست در سطوح شوری مختلف باعث افزایش معنی دار فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز نسبت به شاهد شد. به طور کلی استفاده از کود گاوی و ورمی کمپوست توانست خصوصیات رشدی گیاه و جذب عناصر غذایی را در شرایط شور نسبت به شاهد بهبود بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122249 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.