تاثیر کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر رنگیزه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیمی و عملکرد گندم ماکارونی (.Triticum durum L) در شرایط تنش خشکی

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رنگیزه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیمی و عملکرد ارقام گندم ماکارونی در شرایط تنش خشکی، پژوهشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در دو سطح آبیاری مطلوب و تنش خشکی از ابتدای مرحله شیری شدن دانه، محلول پاشی سالیسیلیک اسید در سطوح صفر، 3،2،1 میلی مولار و سه رقم گندم ماکارونی شامل شبرنگ، بهرنگ و یاواروس بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی پایان فصل، رقم و سالیسیلیک اسید بر محتوای کلروفیل a و b، آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، و عملکرد دانه اثر معنی داری داشتند. برهمکنش تنش خشکی و سالیسیلیک اسید اثر معنی داری بر محتوای کلروفیل a و b داشتند به گونه ای که محتوای کلروفیل a و b در تیمار 3 میلی مولار سالیسیلیک اسید به ترتیب 32 و35 درصد افزایش نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید داشتند. همچنین تنش خشکی و سالیسیلیک اسید اثر معنی داری بر آنزیم پراکسیداز و کاتالاز داشتند به طوری که کاربرد 3 میلی مولار سالیسیلیک اسید به ترتیب باعث افزایش 14 و 15 درصدی این آنزیمها نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید شد. کاربرد برگی سالیسیلیک اسید به میزان 3 میلی مولار منجر به افزایش محتوای کلروفیل a و b و آنزیم پراکسیداز و کاتالاز  نسبت به عدم مصرف سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی شد که در نهایت افزایش 13 درصدی عملکرد دانه در رقم یاواروس را به همراه داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122253 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.