تاثیر محلول پاشی کائولین، فسفر و پتاسیم بر فتوسنتز درختان پسته رقم کله قوچی

پیام:
چکیده:

در یک آزمایش باغی در سال 1395، اثرات کاربرد برگی کایولین، پتاسیم و فسفر و ترکیب های مختلف بر پارامترهای فتوسنتزی درختان 8 ساله ی پسته رقم کله قوچی مورد آزمون قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کایولین 5 درصد، فسفر در 2 غلظت (1و2 درصد)، پتاسیم در 2 غلظت (5/1 و 3 درصد)، کایولین 5 درصد + فسفر 1 درصد، کایولین 5 درصد + فسفر 2 درصد، کایولین 5 درصد + پتاسیم 5/1 درصد، کایولین 5 درصد + پتاسیم 3 درصد و شاهد (محلول پاشی با آب مقطر) بودند. کاربرد برگی تیمارهای بالا در اوایل تیرماه، هم زمان با آغاز رشد جنین (حداکثر نیاز فتوسنتزی درخت) انجام شد. پارامترهای فتوسنتزی (نرخ فتوسنتز و تعرق، هدایت روزنه ای و غلظت CO2 زیرروزنه)، پارامترهای فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm و PI) و رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیلa، کلروفیلb، مجموع کلروفیل و مجموع کارتنوییدها) در 5 مرحله اندازه گیری شدند (مرحله ی اول یک روز پس از محلول پاشی و مراحل بعد هریک به فاصله یک هفته). نتایج نشان که هیچ یک از پارامترهای فتوسنتزی به جز غلظت دی اکسیدکربن زیرروزنه تحت تاثیر تیمارهای محلول پاشی قرار نگرفت در حالی که شاخص های فلورسانس کلروفیل تحت تاثیر تیمارهای کایولین بهبود یافت و غلظت رنگیزه های فتوسنتزی نیز تحت تاثیر اکثر تیمارهای آزمایش افزایش یافت. نتایج همچنین نشان داد که با  گذشت زمان نرخ فتوسنتز، تعرق و هدایت روزنه ای افزایش و غلظت CO2 زیر روزنه کاسته شد. شاخص های فلورسانس کلروفیل و غلظت رنگیزه های فتوسنتزی نیز با گذشت زمان افزایش یافت. در مجموع تاثیر تیمارهای این آزمایش بر پارامترهای فتوسنتزی درختان پسته کمتر از حد مورد انتظار بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
303 -315
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122257 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.