اثر ملاتونین و هیدروپرایمینگ بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک بذر و گیاهچه نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:

ملاتونین (N استیل-5- متوکسی تریپتامین) به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاه، ترکیبی طبیعی است که در انواع زیادی از گونه های گیاهی در ریشه، برگ، میوه و دانه شناسایی شده است. به منظور بررسی اثر ملاتونین بر برخی شاخص های فیزیولوژیک بذر و گیاهچه نخود (رقم آرمان) تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال 1396 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل ملاتونین در غلظت های بدون پرایم، صفر، 25، 50، 75، 100 و 125 میکرومولار به عنوان فاکتور اول و سطوح مختلف شوری شامل صفر، 25، 50، 75 و 100 میلی مولار کلریدسدیم به عنوان فاکتور دوم بود. نتایج نشان داد که در سطوح تنش شوری 100 و 50 میلی مولار، ملاتونین با غلظت 100 میکرومولار، باعث افزایش میزان پرولین گیاهچه گردید. در شرایط عدم تنش پرایمینگ با غلظت های 25، 75 و 100 میکرومولار ملاتونین میزان پتاسیم گیاهچه را افزایش داد. همچنین در تنش 100 میلی مولار شوری پرایمینگ با غلظت های 50  و 75 میکرومولار ملاتونین باعث افزایش میزان پتاسیم در گیاهچه شد. پرایمینگ با غلظت 75 و 25 میکرومولار ملاتونین به ترتیب در سطوح تنش شوری 100 و  75 میلی مولار باعث کاهش میزان سدیم گیاهچه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که نخود در مرحله جوانه زنی تا سطح 100 میلی مولار تنش شوری را تحمل نموده و کاربرد ملاتونین در این مرحله به دلیل تحمل به شوری تاثیر زیادی بر شاخص های فیزیولوژیک بذر نداشته است و تنها هیدرو پرایمینگ در این شرایط نسبت به شاهد بدون پرایم با کمک به جذب آب توسط گیاه تاثیر مثبتی بر فرایند فیزیولوژیک در حین جوانه زنی داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -358
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122260 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.