عوامل جمعیت شناختی و بالینی موثر بر خستگی مرتبط با سرطان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان یکی از مسایل مهم و اصلی بهداشت و درمان در ایران و سراسر جهان می باشد و خستگی یکی از شایع ترین مشکلات مرتبط با سرطان است. خستگی مرتبط با سرطان به صورت قابل توجهی بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بیمار اثر دارد و با کاهش بقا و افزایش میزان مرگ و میر بیماران در ارتباط است. با توجه به اهمیت خستگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و نیز کمبود دانش در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی فراوانی و شدت خستگی و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در بیماران مبتلا به سرطان، انجام شد.

روش کار

در یک مطالعه توصیفی-مقطعی، 290 بیماران مبتلا به سرطان به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. گردآوری داده ها به روش خودگزارش دهی و ابزار آن پرسش نامه «مقیاس خستگی سرطان» (Cancer Fatigue Scale-CFS) و پرسش نامه خصوصیات جمعیت شناختی و بالینی بود. داده ها با کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، ANOVA و آزمون T مورد بررسی قرار گرفتند (0/05 >P).

یافته ها

میانگین نمره خستگی بیماران، برای زیرمقیاس های جسمی، عاطفی، شناختی و کل، به ترتیب 896/5± 6/12، 186/3±4/7، 658/3±2/5 و 285/9±1/25 محاسبه شد. نتایج نشان داد که شدت خستگی با سطح تحصیلات و درآمد خانواده رابطه معکوس و معنادار دارد. همچنین بین وجود متاستاز و شدت خستگی رابطه مستقیم و معنادار مورد تایید قرار گرفت (0/05>P).

نتیجه گیری

با توجه به وجود خستگی در بیماران مبتلا به سرطان و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی و بالینی، پرستاران به عنوان اعضای کلیدی تیم مراقبت و درمان، باید خستگی و نقش مشخصه های جمعیت شناختی و بالینی را مورد توجه قرار دهند و در ارایه مراقبت های کل نگر، اقدامات اثربخشی را عرضه نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122284 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.