مقایسه ی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر نظام های خانواده ی بوئن و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر افزایش سازگاری زناشویی زنان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سازگاری زناشویی اثرات چشمگیر و پایداری بر سلامت جسمی و بهزیستی روانشناختی افراد متاهل می گذارد. پژوهش حاضر با هدف  مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه نظام های خانواده و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر سازگاری زناشویی زنان انجام گرفت.

روش کار

روش پژوهش شبه آزمایشی و با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای تعارض مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی شهر تهران در سال 1397 بودند. از بین داوطلبان، 36 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سازگاری دوتایی تجدید نظر شده باسبی و همکاران (RDAS) بود که هر سه گروه به این مقیاس در مرحله  پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه پاسخ دادند. برای گروه آزمایش اول مداخله گروه درمانی مبتنی بر نظریه نظام های خانواده و برای گروه دوم مداخله گروه درمانی مبتنی بر زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه در 16 جلسه 120 دقیقه ای اجرا شد، درحالی که برای گروه کنترل مداخله ای ارایه نگردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 25  و روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره یک راهه استفاده شد.

یافته ها

نتایج تحلیل واریانس نشان داد گروه درمانی مبتنی بر نظریه نظام های خانواده و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه به طور معناداری باعث افزایش سازگاری زناشویی زنان شده و نتایج در دوره پیگیری از ثبات لازم برخوردار بوده است (0/05>p)، ولی بین دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05>p).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان از گروه درمانی مبتنی بر نظریه نظام های خانواده و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه در جهت افزایش سازگاری زناشویی زنان و حل تعارضات زوج ها استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122288 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.