بررسی اثرات عصاره جلبک Eeucheuma cottonii روی ژنهای COX2 و SOD در سرطان پستان القاء شده در مدل حیوانی موش بالب سی با روش Real Time -PCR

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

جلبک قرمز خوراکی یوکیوما کوتونی ازنظر اقتصادی جهت تولید کاراگینان و آگار در سواحل گرمسیری برخی مناطق آسیای شرقی کشت داده می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عصاره جلبک قرمز یوکیوما کوتونی و مقایسه آن با داروی تاموکسیفن بر سرطان پستان به صورت in vivo می باشد.

روش کار

تومور پستان از طریق تزریق زیرپوستی سلول های MC4L2 در بافت پستان موش ماده ایجاد شد،4 هفته بعد از رشد تومور، موش ها به طور خوراکی توسط عصاره جلبک و یا تاموکسیفن تیمار شدند. جهت انجام آزمایش ها موش ها به 4 گروه ده تایی تقسیم شدند شامل: 1) گروه تیمارشده با عصاره جلبک 2) گروه تیمار شده با تاموکسیفن 3) گروه سرطانی شده با سلول های MC4L2 یا کنترل مثبت 4) گروه نرمال یا کنترل منفی. میزان بیان مارکرهای SOD و 2COX در سطح ژن توسط روش Real Time -PCR مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که هم تیمار با عصاره جلبک یوکیوما و هم تاموکسیفن منجر به کاهش بیان دو ژن مورد مطالعه نسبت به دو گروه دیگر شد. به طورکلی روش Real Time - PCR به طور آزمایشگاهی اثرات مثبت تیمارها روی سلول های سرطانی پستان را تایید کردند.

نتیجه گیری

اطلاعات به دست آمده پیشنهاد می کند که این دو ژن به عنوان مارکرهای پروگنوستیک و به عنوان اهداف اساسی جهت درمان اهمیت دارند و عصاره جلبک یوکیوما کوتونی به دلیل اثرگذاری بر این دو ژن و همین طور اثرات آنتی اکسیدانی و نیز عدم سمیت روی بدن می تواند به عنوان یک درمان جدید درنظرگرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122289 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.