مقایسه اثرات ضدمیکروبی چند نوع عصاره گیاهی همراه با سیلورسولفادیازین در درمان سوختگی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری های عفونی ازجمله مهم ترین بیماری های شایع در جهان می باشد که ازجمله آن ها می توان به سودوموناس آیروژینوزا اشاره کرد. در زخم های سوختگی، سودوموناس آیروژینوزا در درمان سوختگی ها به کار می رود، اما یکسری از مقاومت ها نسبت به آن ایجاد شده است که سبب شده که استفاده از گیاهان برای درمان بیماری ها مورد توجه قرار بگیرد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثرات ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره گل همیشه بهار، اکالیپتوس، برگ گردو، عناب، روغن سقز همراه با سیلورسولفادیازین جهت ایجاد دارویی موثر در درمان سوختگی ناشی از سودوموناس آیروژینوزا می باشد.

روش کار

عصاره های الکلی و استونی از برگ گردو و عناب در آزمایشگاه و اسانس اکالیپتوس، روغن سقز و عصاره گل همیشه بهار به صورت آماده تهیه و از پماد سیلورسولفادیازین نیز استفاده کردیم. در مرحله بعد میزان MIC و MBCعصاره ها تعیین شد. در مدل حیوانی ابتدا سوختگی و سپس عفونت توسط باکتری سودوموناس آیروژینوزا ایجاد شد. سپس پماد سیلورسولفادیازین به تنهایی و در ترکیب با هر کدام از عصاره ها به صورت جداگانه استفاده گردید و به مقدار یک گرم و به مدت سه روز متوالی به محل زخم موش های سوری ماده زده شد و تعداد کلنی های باکتری پس از کشت بر روی محیط مولر هینتون آگار و محیط نوتریت آگار شمارش گردید.

یافته ها

MIC و MBC عصاره گل همیشه بهار mg/ml 25/5 و 50/10، اکالیپتوس mg/ml 75/1 و 50/3، عصاره الکلی برگ گردو  mg/ml0875/59 و 175/118، عصاره استونی برگ گردو mg/ml 375/8 و 75/16، عصاره الکلی عناب mg/ml 875/39 و 75/79، عصاره استونی عناب mg/ml 625/8 و 25/17 و سقز mg/ml 375/8 و 75/16 بود. مطالعه مدل موشی نیز اثر عصاره ها به همراه سیلورسولفادیازین را بر علیه سودوموناس آیروژینوزا تایید کرد. عصاره استونی برگ گردو و عصاره استونی و الکلی عناب و همچنین عصاره اکالیپتوس سبب کاهش تعداد باکتری های سودوموناس آیروژینوزا شده و نسبت به سایر گروه ها دارای اثر ضد میکروبی بهتری علیه باکتری سودوموناس آیروژینوزا می باشد.

نتیجه گیری

عصاره الکلی و استونی عناب دارای اثر بهتری نسبت به سایر گروه ها هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
112 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122291 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.