اثر هشت هفته تمرین تداومی و کروسین بر شاخص های آپوپتیک بافت بیضه رت های نر در معرض القائ آپوپتوز بوسیله دوکسوروبیسین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مطالعات نشان داد که فعالیت بدنی و مصرف گیاه دارویی زعفران در بیمارانی که مشکل بیضه دارند و افرادی که مستعد آپوپتوز هستند را تحت تاثیر قرار می دهند،کروسین غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی هستند تعداد اسپرم، قدرت، حرکت و قابلیت مورفولوژیکی اسپرم را افزایش می دهند. در این مطالعه اثر هشت هفته تمرین تداومی و مصرف آنتی اکسیدان کروسین  برشاخص های آپوپتیک  بافت بیضه رت های نر در معرض القایی آپوپتوز بوسیله دوکسوروبیسین بررسی شد.
 

روش کار

  در این مطالعه تجربی 40 سر رت نر در گروه های کنترل، شم(دوکسوروبیسین)، تمرین تداومی+ دوکسوروبیسین، تمرین تداومی+ دوکسوروبیسین+ کروسین، دوکسوروبیسین+ کروسین تقسیم شدند.که در روزهای تمرین به مدت 8 هفته mg/kg 50 کروسین به صورت گاواژ دریافت کردند. تمام گروه ها بجز گروه کنترل، دوکسوروبیسین به میزان (5/2میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)  شش بار و در انتهای هر هفته، از انتهای هفته دوم تا انتهای هفته هفتم، گروه کنترل تنها نرمال سالین به همان میزان دوکسوروبیسین در یافت کردند،گروه های تمرین تداومی به مدت 8 هفته، 5 جلسه در هفته به ترتیب 16، 24، 32، 40 دقیقه بر روی نوارگردان دویدن،  48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و پس از12-10 ساعت ناشتایی شبانه، پس از بیهوشی حیوانات نمونه های خونی و بافتی جمع آوری شد ، سپس سطوح  Bcl-2و  Bax  با استفاده از روش Real-time PCR  بافت بیضه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA)سطح معناداری   05/0P ≤   آنالیز شدند.  

نتایج

تمرین تداومی+ کروسین+ دوکسوروبیسین اثر معنی داری بر کاهش Bax و نسبت Bax / Bcl-2 و افزایش Bcl-2 داشت، که گروه آزمایشی دوکسوروبیسین+ تمرین+ کروسین کمترین اختلاف میانگین(0008/0) و اختلاف میانگین با گروه شم  با بیشترین اختلاف میانگین (0061/0) را دارا می باشد(0/05 ≤P).                

نتجه گیری

یافته های پژوهش حاضر نشان داد تمرین تداومی و تزریق وابسته به کروسین با کاهش سمیت ناشی از دوکسوروبیسین کاهش رادیکال های آزاد و ایجاد سازگاری مفید در سیستم آنتی اکسیدان بافت بیضه رت های نر می شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
134 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122293 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.