مدل سازی حساسیت زمین لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی در آبخیز سد رئیسعلی دلواری

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش مدل سازی کردن مکانی حساسیت زمین لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی و اولویت بندی کردن عامل های موثر بر وقوع آن در آبخیز سد رییسعلی دلواری است. نقشه ی پراکنش زمین لغزش های منطقه با بازدیدهای صحرایی و بانک اطلاعات زمین لغزش های کشور تهیه شد. در مجموع از 279 زمین لغزش شناخته شده 70% (195) آن برای مدل سازی و 30% (84) مانده برای ارزیابی مدل به کاربرده شد. لایه های اطلاعاتی ارتفاع، جهت شیب، درجه ی شیب، انحنای سطح، انحنای نیمرخ، شاخص رطوبت پستی وبلندی، فاصله از شبکه ی آب راه ، تراکم زه کشی، فاصله از گسل، فاصله از جاده، زمین شناسی و شاخص تفاضلی پوشش گیاهی بهنجار شده انتخاب شد. مدل جنگل تصادفی بر اساس ارتباط بین متغیر وابسته (زمین لغزش ها) و متغیرهای مستقل (عامل های موثر) در نرم افزار R و با بسته ی نرم افزاری Random Forest اجرا، و نقشه ی حساسیت زمین لغزش تهیه شد. مدل با به کاربردن منحنی تشخیص عمل کرد نسبی و 30% از داده های لغزشی به کاربرده نشده در فرآیند مدل سازی ارزیابی شد. نتایج ارزیابی نشان دهنده ی دقت عالی مدل جنگل تصادفی 0/983 (3/98%) بود. اولویت بندی عامل های موثر اهمیت درجه ی شیب، ارتفاع، انحنای نیمرخ، فاصله از جاده و واحدهای سنگ شناسی را نشان داد. بنابراین به نظر می رسد که نقشه ی حساسیت زمین لغزش تهیه شده ممکن است نقش بسزایی در تصمیم گیری های مدیران برای آمایش کردن سرزمین و مدیریت کردن جامع آبخیز سد رییسعلی دلواری داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122441 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.