مهم ترین عامل های موثر بر توان آب زیرزمینی در آبخیز پیرانشهر (آذربایجان غربی) با مدل MaxEnt و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی

پیام:
چکیده:

آب زیرزمینی یکی از مهم ترین و حیاتی ترین منابع طبیعی در منطقه های خشک و نیمه خشک است. هدف از این پژوهش شناختن منطقه هایی که توان آب زیرزمینی دارد، و اولویت بندی کردن عامل های موثر بر آن است. در این پژوهش 14 شاخص تاثیرگزار بر توان آب زیرزمینی شامل شیب، ارتفاع، جهت شیب، انحنای پستی وبلندی، فاصله از آب راه، تراکم زه کشی، فاصله از گسل، تراکم گسل، شاخص رطوبت پستی وبلندی، موقعیت پستی وبلندی، سختی پستی وبلندی، سنگ شناسی، کاربری زمین ، و موقعیت شیب نسبی به کاربرده شد. به روش تصادفی 30% از مجموع 145 چشمه در گروه داده های اعتبارسنجی و 70% آن در گروه داده های آموزش گذاشته شد. برای اولویت بندی کردن عامل های موثر و پهنه بندی کردن توان آب زیرزمینی در آبخیز پیرانشهر روش بیشینه ی آنتروپی و مدل MaxEnt با بهره گیری از ArcGIS، و برای ارزیابی کردن مدل منحنی تشخیص عمل کرد نسبی (ROC) به کاربرده شد. نتیجه ها نشان داد که توان آب زیرزمینی در 33/6% حوزه ی آبخیز، بیش تر در مرکز آبخیز، است. بر اساس نمودار جکنایف لایه های شاخص رطوبت پستی وبلندی، ارتفاع، سنگ شناسی (ماسه سنگ و پلمه سنگ)، سختی پستی وبلندی، موقعیت پستی وبلندی، و شیب به ترتیب مهم ترین عامل های تاثیرگزار بر توان آب زیرزمینی بود. سطح زیر منحنی (AUC) نشان دهنده ی دقت 93% (عالی) روش بیشینه ی آنتروپی در مرحله ی آموزش، و 81% (خیلی خوب) در مرحله ی اعتبارسنجی برای شناختن منطقه های دارنده ی توان آب زیرزمینی بود. نتیجه ی این پژوهش ممکن است در مدیریت کردن آب زیرزمینی آبخیز پیرانشهر در رویارویی با افزایش جمعیت به کار برده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122445 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.