بررسی ارتباط خشک سالی های هواشناسی و آب شناختی در دشت هشتگرد

پیام:
چکیده:

دشت هشتگرد از آبخیز ساوجبلاغ با اقلیم خشک و نیمه خشک یکی از دشت هایی است که برداشت آب زیرزمینی از آن در سال های اخیر افزایش چشم گیری یافته، به طوری که در 5 سال اخیر بیش از 5 متر افت داشته، و به نظر می رسد که نقش عامل های مدیریتی در این دشت مهم است. در این مقاله برای یافتن اثر بارندگی و شرایط اقلیمی بر نوسان های تراز آب زیرزمینی داده های بارندگی 6 ایستگاه باران سنجی و 21 چاه مشاهده یی در دوره ی داده برداری 1371 تا 1390 به کاربرده شد. دوره های متوالی خشک سالی هواشناسی و آب شناختی با دو  شاخص بارش بمعیار (SPI) و شاخص بمعیار تراز ایست آبی آب زیرزمینی (SWI) در مقیاس های زمانی 6، 9، 12، 18، 24 و 48 تهیه شد. به دلیل این که توزیع مجموعه ی داده های بارندگی و تراز ایست آبی آب زیرزمینی بهنجار نیست، آزمون ناسنجه یی من-کندال برای تعیین کردن روند داده های هواشناسی و تراز ایست آبی به کاربرده، و نشان داده شد که روند شیب تراز آب زیرزمینی در همه ی ماه های دوره کاهشی بود. بررسی همبستگی بین این دو شاخص تاخیر زمانی 24 ماهه بین خشک سالی هواشناسی و آب شناختی را نشان داد. شاخص SPI6 نیز نشان داد که بیش ترین خشک سالی در دوره ی خشکی در نیمه ی دوم سال 1375 رخ داد. نقشه های پهنه بندی خشک سالی با روش IDW در مقیاس زمانی 24 ماهه نشانگر روی دادن خشک سالی های شدید در جنوب حوزه است. در برخی جا ها در منطقه، بین خشک سالی اقلیمی و آب شناختی تاخیر زمانی دو ساله بود. آگاهی از این مساله می تواند به مدیران و برنامه ریزان برای مدیریت کردن بهینه ی منابع آب کمک زیادی کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122446 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.