مدل سازی توزیع مکانی تغذیه در آبخوان های کارستی آبخیز تنگ خوش (استان بوشهر) با روش کارست لوپ

پیام:
چکیده:

ارزیابی توزیع مکانی تغذیه در منطقه های کارستی نقش مهمی در مدیریت و حفاظت از منابع آبی دارد. به دلیل پیچیدگی شرایط طبیعی و حرکت آب در منطقه های کارستی، چگونگی تغذیه در آبخوان های کارستی پیچیده است و به کاربردن روش های مرسوم اندازه گیری تغذیه در ناحیه های کارستی نتیجه ی رضایت بخشی نداشته است. کارست لوپ روشی جدید برای تهیه کردن نقشه ی توزیع مکانی تغذیه و محاسبه کردن میانگین تغذیه در حوزه است. هدف از این پژوهش مدل سازی کردن توزیع مکانی تغذیه با روش کارست لوپ در آبخیز تنگ خوش استان بوشهر است. نقشه ی پهنه بندی منطقه های تغذیه با روش کارست لوپ در نرم افزار ArcGIS تهیه و برای ارزیابی کردن دقت آن در یافتن محل های تغذیه، نتیجه با نقشه ی زمین ریخت شناسی کارست سطحی، و ارتفاع محل های تغذیه ی برآوردشده با شیب ارتفاعی ایزوتوپی مقایسه کرده شد. شیب ارتفاعی ایزوتوپی با محتوای ایزوتوپی نمونه های بارش و ارتفاع محل های نمونه برداری در دوره ی 1396-1395 ترسیم کرده شد. بررسی نقشه ی رقومی تغذیه با روش کارست لوپ نشان داد که تغذیه در 45% از مساحت حوزه بیش از 60% است، و این محل ها بر سازندهای آهکی منطبق است و بیش ترین تراکم رخساره های کارستی در آن است. ارتفاع محل های تغذیه ی چشمه های دوین سرمستان، گنوی و تنگ خوش با شیب ارتفاعی ایزوتوپی به ترتیب 395، 376 و 429 متر برآورد کرده شد (در طبقه ی 550-350)، و نقشه ی توزیع مکانی تغذیه ی به دست آمده با روش کارست لوپ نشان داد که بر طبقه ی بیش ترین تغذیه (76 تا 86%) منطبق است. مقایسه ی نقشه ی تغذیه ی روش کارست لوپ با ارتفاع محل های تغذیه ی چشمه ها با شیب ارتفاعی ایزوتوپی نشان داد که کارآیی روش کارست لوپ در شناختن محدوده ی بیش ترین تغذیه، و مدل سازی توزیع مکانی تغذیه در آبخیز تنگ خوش پذیرفتنی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122447 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.