تحلیل هزینه های آموزش بالینی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی در بیمارستان های مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

برآورد و تحلیل هزینه های آموزش دانشجویان با فراهم کردن اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی واحدهای فعالیت، به اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر مدیران و سیاست گزاران نظام آموزشی کمک می نماید. این مطالعه با هدف تحلیل هزینه های آموزشی دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی در بیمارستان های مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی، مقطعی است که از دیدگاه بیمارستان، به محاسبه هزینه های مستقیم آموزش دانشجویان پرستاری و مامایی به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال 97 -1396 پرداخت. محیط پژوهش شامل بیمارستان های فیروزگر، حضرت رسول اکرم، اکبرآبادی، حضرت علی اصغر، فیروزآبادی، هاشمی نژاد، شهدای هفتم تیر، لولاگر، مطهری، روانپزشکی ایران و شفا یحیاییان بود. در این مطالعه از رویکرد هزینه یابی تحقیقی، واقعی و مستقیم استفاده شد، بدین ترتیب که پس از شناسایی سرفصل های هزینه با روش مصاحبه ساختاریافته با مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها، سوپروایزرهای آموزشی، روسای بخش های بالینی و مالی، اساتید و دانشجویان (حدود 20 نفر)، به جهت تعیین سهم استفاده دانشجویان از سرفصل های هزینه، کارسنجی و زمان سنجی انجام گرفت. ابزار مطالعه در مرحله اول مطالعه راهنمای مصاحبه و در مرحله دوم چک لیست بود.

یافته ها

بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین هزینه سرانه تربیت دانشجو در رشته ی مامایی مقطع کارشناسی در بیمارستان اکبرآبادی (1125926) و کمترین آن در در رشته ی روان پرستاری مقطع کارشناسی ارشد در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) (46154) بوده است. مهمترین سرفصل هزینه ای برای آموزش این دانشجویان مربوط به هزینه لوازم مصرفی می باشد.

نتیجه گیری کلی

با توجه به هزینه بالای آموزش دانشجو، می توان با ایجاد شفافیت در فرایندهای آموزشی از طریق برگزاری جلسات بارش افکار میان مدیران گروه های آموزشی و مسیولین دانشکده ی پرستاری مامایی، مسیولین آموزشی بیمارستان ها و دانشجویان، در راستای مدیریت هزینه های آموزشی اقدام نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122482 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.